प्रतिबिंब

तु खरी होतीस किंवा ते तुझे आभास होते
वा तुझे प्रतिबिंब तेथे वाहत्या पाण्यात होते
गेलो मी ज्या मागे असा वेड्यापरी रात्रंदिनी
स्वप्न माझे नभ होवुनी पैलतीरी जात होते
वेदनेचा गाव माझा मी तिथे ही पोरका
सोबतीची भीक तेथे प्राण हे मागीत होते
हासले हे जग मला नव्हतीस तु ही वेगळी
हास्य होवोनी कट्यारी चांदणे कापीत होते
पापण्यांच्या आड माझ्या सुर्य मी बन्दिस्त केला
साद तरि ही मनातुन चन्द्र-तारे देत होते